General Chairs

Chairs of the Program Committee

Programme Committee

Chairs of the Organizing Committee

 • Prof. Evdokia Sotirova (BG)
 • Prof. Galya Staneva (BG)

Organizing Committee

 • Prof. Sashka Krumova (BG)
 • Prof. Olympia Roeva (BG)
 • Prof. Anelia Dobrikova (BG)
 • Assoc. Prof. Vassia Atanassova (BG)
 • Assoc. Prof. Veselina Bureva (BG)
 • Assoc. Prof. Stanislav Simeonov (BG)
 • Assoc. Prof. Peter Vassilev (BG)
 • Assoc. Prof. Simeon Ribagin (BG)
 • Stoyan Hristov (BG)